รายงานวิธีการนำส่งผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 10


ปีงบประมาณ จังหวัด อำเภอ
ว/ด/ป เริ่มต้น
ว/ด/ป สิ้นสุด
จำนวนแสดงผล

นิยาม : ผู้ป่วยผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัยได้รับการส่งต่อจากหน่วยบริการ (Refer Out)
แหล่งข้อมูล : Smart Refer และ Thai Elder Risk Plus : Real Time

ลำดับ จังหวัด รถพยาบาล รถพยาบาล (พยาบาล) รถพยาบาล (หมอ,พยาบาล) มาเอง เจ้าหน้าที่นำส่ง รถฉุกเฉิน Total
1 อุบลราชธานี 112 4,462 10 2,464 3 4 7,055
2 ยโสธร 101 1,296 1 861 0 0 2,259
3 ศรีสะเกษ 342 961 0 765 0 0 2,068
4 อำนาจเจริญ 13 671 2 353 0 0 1,039
5 มุกดาหาร 2 411 7 165 0 0 585