รายงานความรุนแรงที่ส่งต่อผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 10


ปีงบประมาณ จังหวัด อำเภอ
ว/ด/ป เริ่มต้น
ว/ด/ป สิ้นสุด
จำนวนแสดงผล
ลำดับ จังหวัด Non Urgency Semi Urgency Urgency Resuscitate Emergency Total
1 อุบลราชธานี 2,204 264 1,324 613 2,088 6,503
2 ยโสธร 843 109 340 164 624 2,080
3 ศรีสะเกษ 191 586 442 110 547 1,876
4 อำนาจเจริญ 361 57 202 61 284 965
5 มุกดาหาร 163 6 89 47 216 521