สรุปรายงานการส่งต่อผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 10


ปีงบประมาณ จังหวัด อำเภอ
ว/ด/ป เริ่มต้น
ว/ด/ป สิ้นสุด
3 กลุ่มโรค

นิยาม : 1 : ผู้ป่วยผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัย (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) principal diagnosis (pdx) DiagCode
- โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 – I69)
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด (STEMI I210 -I213)
- โรคกระดูกสะโพกหัก หมายถึง การหักของกระดูกต้นขาส่วนคอ (femoral neck Fracture) กระดูกอินเตอร์โทรแคนเทอริก และกระดูกใต้อินเตอร์โทรแคนเทอริก รหัส ICD10 -WHO – S72
แหล่งข้อมูล : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

ลำดับ จังหวัด ส่งต่อในจังหวัด ส่งต่อในเขต ส่งต่อนอกเขต Total
1 อุบลราชธานี 6,501 0 2 6,504
2 ยโสธร 1,814 260 6 2,080
3 ศรีสะเกษ 1,761 96 19 1,876
4 อำนาจเจริญ 619 336 10 965
5 มุกดาหาร 454 59 8 521