จำนวนผู้สูงอายุป่วยในโรงพยาบาล ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) เขตสุขภาพที่ 10


จังหวัด อำเภอ
หน่วยบริการ จำนวนแสดงผล

นิยาม : 1 : ผู้ป่วยผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัย (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) principal diagnosis (pdx) DiagCode
- โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 – I69)
- โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Ishemic Stroke: I63.0-I63.9)
- โรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhage Stroke: I60-I62
แหล่งข้อมูล : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ป่วย STROKE I60-I69 จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย STROKE I60-I69 ร้อยละผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย STROKE I60-I69 จำนวนผู้ป่วย STROKE I63.0-I63.9 จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย STROKE I63.0-I63.9 ร้อยละผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย STROKE I63.0-I63.9 จำนวนผู้ป่วย STROKE I60-I62 จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย STROKE I60-I62 ร้อยละผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย STROKE I60-I62
1 อุบลราชธานี 1,371 176 12.84 545 55 10.09 755 118 15.63
2 ยโสธร 1,220 75 6.15 950 35 3.68 195 33 16.92
3 ศรีสะเกษ 939 71 7.56 579 29 5.01 342 41 11.99
4 อำนาจเจริญ 593 45 7.59 503 29 5.77 44 13 29.55
5 มุกดาหาร 559 43 7.69 429 15 3.50 112 24 21.43