จำนวนผู้สูงอายุป่วยในโรงพยาบาล ด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด (STEMI) เขตสุขภาพที่ 10


จังหวัด อำเภอ
หน่วยบริการ จำนวนแสดงผล

นิยาม : 1 : ผู้ป่วยผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัย (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) ที่มี principal diagnosis (pdx) DiagCode = I210 -I213
2. การตายของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI DiagCode = I210 -I213
แหล่งข้อมูล : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ป่วย STEMI จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย STEMI ร้อยละ
1 อุบลราชธานี 392 14 3.57
2 ยโสธร 36 0 0.00
3 มุกดาหาร 18 1 5.56
4 ศรีสะเกษ 21 0 0.00
5 อำนาจเจริญ 3 1 33.33