รายงานส่งต่อผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค STROKE STEMI Hip Fracture


จังหวัด อำเภอ จำนวนแสดงผล

นิยาม : ผู้ป่วยผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัยได้รับการส่งต่อจากหน่วยบริการ (Refer Out) รหัส ICD-10
แหล่งข้อมูล : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

ลำดับ จังหวัด จำนวนส่งออก STROKE จำนวนส่งออก STEMI จำนวนส่งออก HIP
1 ยโสธร271 32 9
2 อุบลราชธานี175 5 10
3 อำนาจเจริญ165 16 1
4 มุกดาหาร11 31 3
5 ศรีสะเกษ1 0 0