รายงานการรับส่งต่อผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค STROKE STEMI Hip Fracture


จังหวัด อำเภอ จำนวนแสดงผล

นิยาม : ผู้ป่วยผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัยได้รับการส่งต่อจากหน่วยบริการ (Refer In) รหัส ICD-10
แหล่งข้อมูล : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

ลำดับ จังหวัด จำนวนส่งออก STROKE จำนวนส่งออก STEMI จำนวนส่งออก HIP
1 อุบลราชธานี4,138 286 462
2 ศรีสะเกษ1,170 48 158
3 ยโสธร696 9 74
4 มุกดาหาร197 7 33
5 อำนาจเจริญ149 0 34