จำนวนผู้ป่วยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง


จังหวัด อำเภอ
หน่วยบริการ จำนวนแสดงผล

นิยาม : 1 : ผู้ป่วยผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไปที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) ที่มี principal diagnosis (pdx) DiagCode = S72
2. ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) ได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาล A,S,M เขตสุขภาพที่ 10
แหล่งข้อมูล : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

ลำดับ จังหวัด อำเภอ หน่วยบริการ จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยได้รับการรักษาภายใน 72 ชั่วโมง ร้อยละ
1 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 174 119 68.39
2 อุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมืองอุบลราชธานี 150 79 52.67
3 ยโสธร โรงพยาบาลยโสธร เมืองยโสธร 133 93 69.92
4 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ กันทรลักษ์ 69 18 26.09
5 มุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 41 11 26.83
6 อำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ 15 6 40.00