รายงานการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพลัดตกหกล้ม เขตสุขภาพที่ 10


จังหวัด อำเภอ
หน่วยบริการ จำนวนแสดงผล

นิยาม : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดในเขตสุขภาพ อายุครบ 60 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 (สะสม)
แหล่งข้อมูล : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

ลำดับ จังหวัด เป้าหมาย คัดกรองการพลัดตกหกล้ม ร้อยละการคัดกรอง หกล้มปกกติ หกล้มผิดปกติ ไม่ล้ม
1 อุบลราชธานี 264,164 259,853 98.37 249,444 9,732 0
2 ศรีสะเกษ 141,436 25,927 18.33 22,779 3,141 0
3 มุกดาหาร 51,856 37,246 71.83 32,578 4,661 0
4 ยโสธร 16,101 14,621 90.81 11,688 2,930 0
5 อำนาจเจริญ 14,147 6,091 43.06 5,876 209 0