รายงาน 15 อันดับโรคที่มีการส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 10


ปีงบประมาณ จังหวัด อำเภอ
ว/ด/ป เริ่มต้น
ว/ด/ป สิ้นสุด

นิยาม : ผู้ป่วยผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัยได้รับการส่งต่อจากหน่วยบริการ (Refer Out) รหัส ICD-10
แหล่งข้อมูล : Smart Refer และ Thai Elder Risk Plus : Real Time

ลำดับ ICD Code ICD Name Total
1 I64 Stroke,not specified as haemorrhage or infarction 4,829
2 I10 Essential (primary) hypertension 4,737
3 H269 Cataract, unspecified 4,578
4 N185 Chronic kidney disease, stage 5 3,984
5 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 3,928
6 J189 Pneumonia, unspecified 2,924
7 I500 Congestive heart failure 2,030
8 H259 Senile cataract, unspecified 1,916
9 N200 Calculus of kidney 1,817
10 K922 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified 1,734
11 N40 BPH 1,710
12 K30 Dyspepsia 1,699
13 Z121 Special screening examination for neoplasm of intestinal tract 1,493
14 A419 Septicaemia, unspecified 1,421
15 R509 Fever, unspecified 1,338