รายงานการคัดกรอง CVD Risk เขตสุขภาพที่ 10


จังหวัด อำเภอ
หน่วยบริการ จำนวนแสดงผล

นิยาม : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดในเขตสุขภาพ อายุครบ 60 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แหล่งข้อมูล : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

ลำดับ จังหวัด CVD
เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ เสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงอันตราย
1 อุบลราชธานี 272,719 220,311 80.78 63,646 77,263 36,598 19,335 23,469
2 อำนาจเจริญ 63,143 53,464 84.67 14,655 19,825 9,151 4,538 5,295
3 มุกดาหาร 55,143 43,606 79.08 12,870 15,812 7,117 3,494 4,313
4 ศรีสะเกษ 234,689 190,194 81.04 52,165 67,799 32,498 17,129 20,603
5 ยโสธร 83,020 76,875 92.60 22,215 28,221 12,925 6,561 6,953